odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 15 (471) z dnia 10.08.2018

Terminy i warunki odliczenia podatku VAT w WNT

Podatnik wykazuje podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT, równocześnie zyskując prawo do odliczenia tego podatku jako podatku naliczonego (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy). Przy czym odliczenie następuje pod warunkiem związku dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną.

Generalnie rozliczenie WNT jest dla podatników neutralne podatkowo. Jednak korzystanie z przywileju jakim jest prawo do odliczenia podatku naliczonego, obwarowane jest spełnieniem pewnych wymogów i ograniczone w czasie.

» WNT realizowane w ramach klasycznej dostawy towarów

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu (czyli najczęściej z chwilą wystawienia faktury).

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Ustawodawca dopuszcza warunkowo możliwość odliczania podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. Jednocześnie, podatnicy mogą również skorzystać z przywileju odliczenia podatku VAT, w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Regulacje ustawowe wyraźnie wskazują, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT przysługuje podatnikom, którzy otrzymają fakturę dokumentującą dokonany zakup.

Może to być również faktura uproszczona, o której mowa w art. 220a dyrektywy w sprawie VAT. Dostawcy mogą wystawić takie faktury, jeśli nie przekraczają one kwoty 100 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej. Zgodnie natomiast z art. 226b dyrektywy, faktura uproszczona powinna zawierać co najmniej:

 • datę jej wystawienia,
   
 • dane identyfikacyjne dostawcy,
   
 • dane określające rodzaj dostarczanych towarów lub usług,
   
 • należny podatek VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia,
   
 • w przypadku uznania faktury uproszczonej za fakturę korygującą - wyraźne i jednoznaczne odniesienie do faktury pierwotnej oraz dane, które ulegają zmianie.

W praktyce podatnicy bardzo często dokonują za granicą zakupów udokumentowanych paragonami. Należy więc sprawdzić czy otrzymane paragony spełniają wymogi uznania ich za faktury uproszczone, o których mowa w przepisach dyrektywy i czy na ich podstawie można dokonać odliczenia podatku naliczonego.

» Nietransakcyjne przemieszczenie towarów

W przypadku nietransakcyjnego przemieszczenia towarów uznawanego za WNT, odliczenie podatku naliczonego nie jest uwarunkowane posiadaniem faktury. Przypomnijmy tutaj, że nietransakcyjne przemieszczenie towarów uznawane za WNT to przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz towarów, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Zatem przemieszczenie traktowane będzie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, tylko wtedy gdy przemieszczane towary są własnością podatnika "unijnego", który wszedł w ich posiadanie na terytorium państwa członkowskiego, z którego transportowane są do Polski i będą mu one służyły do wykonywania działalności gospodarczej.

Zauważmy, że w tym przypadku, pomimo tego, iż nie występuje przeniesienie prawa do dysponowania towarem na inny podmiot, sama czynność przemieszczenia uznawana jest za opodatkowaną.

Skoro przemieszczane towary nie są przedmiotem dostawy, lecz pozostają własnością tego samego podatnika, to czynność ta nie będzie dokumentowana fakturą. Faktury dokumentują bowiem: sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju, otrzymanie zaliczek z tego tytułu oraz sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i na terytorium kraju a także WDT. Ustawodawca nie wymienia wśród przepisów dotyczących fakturowania, przypadku przesunięcia pomiędzy różnymi państwami UE, własnych towarów należących do podatnika.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie 
www.przepisy.gofin.pl

Odliczenie podatku naliczonego w takiej sytuacji nie jest - z oczywistych względów - uzależnione od posiadania faktury. Ustawodawca w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy wskazał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nietransakcyjnego przemieszczenia towarów uznawanego za WNT, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy.

Dla WNT, zasady określające obowiązek podatkowy zawarte są w art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy dla tych transakcji powstaje zasadniczo 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeśli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawi fakturę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia. Jak wspomniano jednak powyżej, nietransakcyjne WNT, nie jest dokumentowane fakturą. Zatem jedynym wyznacznikiem momentu powstania obowiązku podatkowego jest data dokonania dostawy towarów.

Przy przemieszczeniu własnych towarów do Polski nie występuje jednak "dostawa towarów". Pomocne mogą okazać się w tym przypadku przepisy dyrektywy w sprawie VAT. W art. 69 poprzez odwołanie się do art. 222 tej dyrektywy określono, że obowiązek podatkowy przy WNT powstaje w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego. Takim zdarzeniem jest właśnie nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Według art. 63 ww. dyrektywy zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Naszym zdaniem, brzmienie tego przepisu wskazuje, że przy nietransakcyjnym przemieszczeniu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przemieszczono towary z kraju UE do Polski. W rozliczeniu za ten sam okres powstaje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego.

Jedynym warunkiem dokonania odliczenia, jest uwzględnienie podatku należnego z tytułu tej transakcji w deklaracji podatkowej, w której podatnik jest obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy).

» WNT za pośrednictwem magazynów konsygnacyjnych

WNT może być również realizowane za pośrednictwem magazynów konsygnacyjnych. W przypadku przemieszczenia towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej na terytorium naszego kraju do magazynu konsygnacyjnego, obowiązek podatkowy w WNT po stronie polskiego nabywcy, powstanie zasadniczo z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury (art. 20b ust. 1 ustawy).

Kwestia terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT dokonywanego za pośrednictwem takiego magazynu wymaga ustalenia, czy powinno być ono dokonywane w terminach i na warunkach przewidzianych dla nietransakcyjnego przemieszczenia towarów (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy), czy tak, jak dla klasycznego WNT (art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy).

Ustawodawca nie wskazał wprost zasad, którymi należy się kierować przy odliczaniu VAT od WNT, jeśli towary sprowadzane są do magazynów konsygnacyjnych. Pomocna w tej sytuacji będzie definicja takiego przemieszczenia, która znajduje się w art. 12a ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przemieszczenie nietransakcyjne, o którym mowa w art. 11 ust. 1, dokonywane przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, do magazynu konsygnacyjnego w celu dostawy tych towarów prowadzącemu magazyn, oraz dostawę tych towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, u prowadzącego magazyn.

Należy więc przyjąć, że jest to klasyczne WNT, co oznacza, że odliczenie dokonywane w związku z nabyciem towarów za pośrednictwem takiego magazynu, realizowane jest z chwilą pobrania towarów z magazynu (lub z datą wystawienia faktury, jeśli jest ona wcześniejsza), pod warunkiem, że podatnik:

1) otrzymał fakturę oraz

2) uwzględnił podatek należny z tego tytułu w deklaracji

- w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

» Podsumowanie

Termin odliczenia Warunki odliczenia

WNT

w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli:
- w dacie wystawienia faktury przez dostawcę, lub
- w dacie zapłaty (jeśli była wcześniejsza niż data faktury)
- otrzymanie faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
- uwzględnienie kwoty podatku należnego z tytułu WNT we właściwej deklaracji podatkowej, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy

WNT z magazynu konsygnacyjnego

w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli:
- z chwilą pobrania towarów z magazynu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury

WNT nietransakcyjne

w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli:
- 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (przemieszczono towary z kraju UE do Polski)
- uwzględnienie podatku należnego we właściwej deklaracji podatkowej, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.