odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 13 (397) z dnia 10.07.2015

Zakup biletu elektronicznego – prawo do odliczenia VAT

Pracownik wyjeżdżający w podróż służbową zakupuje bilety w formie elektronicznej (rezerwuje e-bilet). Czy w przypadku otrzymania takiego e-biletu przysługuje firmie prawo do odliczenia podatku VAT? Czy firma powinna przechowywać ten dokument w formie elektronicznej?

Zasadniczo podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez nich czynności opodatkowanych. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Podstawą do odliczenia podatku naliczonego co do zasady stanowią faktury. W niektórych jednak przypadkach możliwe jest dokonanie odliczenia podatku naliczonego z dokumentu zawierającego węższy zakres danych niż określony w art. 106e ustawy o VAT.

Na podstawie § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie faktur, faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

 • numer i datę wystawienia,
   
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
   
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
   
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
   
 • kwotę podatku,
   
 • kwotę należności ogółem.

Jeżeli zatem podatnik posiada taki dokument i zakup miał związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, co do zasady, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na takich samych zasadach jak w przypadku "typowych" faktur.

Należy pamiętać, że fakturą jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Fakturą elektroniczną jest z kolei faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Przy czym dane, jakie należy umieścić na fakturze elektronicznej są takie same jak w przypadku faktur wystawianych w formie papierowej.

Faktury, a co za tym idzie również bilety, o których mowa w pytaniu mogą być przesyłane w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i ich czytelności.

Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się z kolei to, że nie zmieniono w niej danych, które powinna ona zawierać.

Ponadto zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Forma takiej akceptacji nie jest unormowana, co oznacza, że może być ona dowolna.

Reasumując

Jeśli bilet otrzymany w formie elektronicznej będzie zawierał elementy określone w § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie faktur, będzie on uznawany za fakturę. Oznacza to, że podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT od jego nabycia, jeśli tylko zakup usługi związany jest z działalnością opodatkowaną podatnika. Bilet ten musi być jednak otrzymany (udostępniony) w sposób i w formie zapewniającej jego autentyczność, integralność i czytelność.

Ustosunkowując się do drugiej części pytania wskazać należy, że kwestie przechowywania i udostępniania faktur reguluje art. 112 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy przechowują:

1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie,

2) otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie

– w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są zobowiązani do przechowywania wystawionych i otrzymanych faktur, faktur korygujących oraz ich duplikatów na terytorium kraju. W przypadku ww. podatników, faktury mogą być przechowywane również poza terytorium kraju wyłącznie w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur.

Zgodnie z art. 112a ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani zapewnić organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do wymienionych dokumentów, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Reasumując

Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur w dowolnej postaci, tj. w formie papierowej lub elektronicznej niezależnie od sposobu ich otrzymania (wystawienia).

Potwierdzają to również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych (przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 31 stycznia 2014 r., nr IBPP2/443-1012/13/AB).

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60