odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony

www.OdliczeniaVAT.pl

Odliczenie VAT przy używaniu samochodów w działalności gospodarczej w nowym roku

Podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną.

 

Prawo to zostało jednak ograniczone w sytuacji, gdy podatnik nabywa do działalności gospodarczej niektóre samochody.

 

 

Odliczenie VAT od zakupu gruntu związanego z działalnością mieszaną

W momencie nabycia towaru (usługi) podatnik decyduje o tym, czy zakup ten ma lub będzie miał w przyszłości związek z działalnością opodatkowaną, czy zwolnioną, bądź z działalnością mieszaną.

 

Zamiar przeznaczenia zakupu na jeden z ww. rodzajów działalności przesądza o prawie do całkowitego czy częściowego odliczenia VAT naliczonego lub też o jego braku. Jeżeli prawo to ulegnie zmianie w tzw. okresie korekty (dla nieruchomości okres ten wynosi 10 lat), konieczna będzie odpowiednia korekta podatku naliczonego.

 

 

Nabycie usług dystrybucji energii elektrycznej a odliczenie VAT

Z uwagi na to, że dystrybucja energii elektrycznej nie jest pojęciem tożsamym z jej dostawą, odliczenie podatku VAT z faktury dokumentującej wykonanie tej usługi przysługuje na zasadach ogólnych, czyli w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą wykonanie tej usługi albo w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

 

 

Odliczenie VAT z faktury "metoda kasowa" otrzymanej z opóźnieniem

Odliczenie podatku naliczonego z faktury "metoda kasowa" może być dokonane w rozliczeniu za okres, w którym podatnik uregulował w całości (lub w części - odliczając VAT częściowo) należność na rzecz małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową.

 

Jeżeli do dnia złożenia deklaracji za ten okres podatnik nie będzie jeszcze dysponował fakturą potwierdzającą zakup, odliczenie może być dokonane po otrzymaniu tej faktury, jednak poprzez korektę deklaracji za okres, w którym należność została uregulowana.

 

 

Zakup samochodu na wynajem a prawo do odliczenia VAT

Jeżeli przedmiotem działalności podatnika jest np. najem, dzierżawa czy leasing samochodów i nabyty przez niego samochód osobowy przeznaczony będzie wyłącznie na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, podatnik będzie miał prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury zakupu.

 

 

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez współmałżonka

Transakcje dokonywane pomiędzy małżonkami, jako osobami prowadzącymi odrębnie działalność gospodarczą, stanowią dostawę towarów lub świadczenie usług, które to czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Tak więc podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez małżonka. Tak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2013 r., nr IPTPP4/443-331/13-6/BM.

 

 

Odliczenie VAT przy leasingu samochodu

Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT z tytułu rat leasingowych wynikających z umowy leasingu samochodu osobowego w okresie oddania pojazdu w odpłatne użytkowanie, jak również w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie dalej przeznaczony na wynajem i wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

 

 

Odliczenie VAT przy zakupie motocykla - wyrok NSA

Zdarza się w praktyce, że do prowadzenia działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje nie samochód, a motocykl. Przy zakupie motocykla na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem VAT powstaje problem, czy w związku z zakupem tego pojazdu podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury, czy tylko jego części.

 

 

Odliczenie VAT z faktury za dzierżawę

W przypadku najmu czy dzierżawy wystarczającą przesłanką umożliwiającą dzierżawcy odliczenie podatku naliczonego od nabywanej usługi jest otrzymanie faktury.

 

Dla prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę nie jest również istotne, czy uregulował on należność wynikającą z tej faktury.

 

 

A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014

Termin odliczenia VAT przy nabyciu licencji

W dniu 10 stycznia 2014 r. otrzymaliśmy fakturę za przedłużenie licencji na program komputerowy. Na fakturze wpisany jest zapis: usługa wykonana od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. W jakim terminie mamy prawo do odliczenia VAT?

Obecnie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zapłaty zaliczek, zadatków czy rat.

Ponadto w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT zastrzeżono, iż odliczenia można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę lub dokument celny.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 4 (364) z dnia 20.02.2014

Odliczenie VAT zależne od daty wykonania usługi

Faktura została wystawiona 31 stycznia, ale otrzymaliśmy ją 3 lutego 2014 r. Usługa została wykonana w styczniu. Czy mogę dokonać odliczenia VAT już w deklaracji za styczeń? [pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 803274]

Komentarz

Możesz odliczyć w lutym - z datą wykonania usługi, ale nie wcześniej niż z datą otrzymania faktury.

Komentarz redakcji

W art. 86 ust. 10 ustawy o VAT wskazano, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014

Odliczenie VAT z faktury za media

Otrzymałem fakturę za media wystawioną w lutym 2014 r. z terminem płatności określonym na marzec br. Kiedy w tej sytuacji mogę dokonać odliczenia VAT?

Do końca 2013 r. w przypadku mediów termin odliczenia VAT określony był w sposób szczególny. Prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury dokumentującej nabycie jakiejkolwiek usługi zaliczanej do mediów, jeżeli faktura zawierała informację, jakiego okresu dotyczy, powstawało bowiem w rozliczeniu za okres, w którym przypadał termin płatności.

Ponieważ ustawodawca w obowiązujących wówczas przepisach odniósł się wyłącznie do sposobu rozliczenia podatku wynikającego z faktury za media, która wskazuje termin płatności, w pozostałych przypadkach, gdy termin ten nie został określony, należało stosować zasady ogólne rozliczenia tego podatku.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 2 (362) z dnia 20.01.2014

Odliczenie VAT przez nabywcę stali

Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT (rozliczającym VAT miesięcznie). Na potrzeby prowadzonej działalności dokonujemy zakupu stali. Kiedy powinniśmy dokonać rozliczenia VAT od tych nabyć oraz w jakich pozycjach deklaracji VAT je wykazać?

Zakup stali, tj. towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT przez czynnego podatnika VAT podlega opodatkowaniu przez nabywcę wyłącznie w przypadku, gdy następuje od czynnego podatnika VAT, a przedmiotem zakupu nie są towary objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

» czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014

Odliczenie VAT od usługi prawnej związanej z dochodzeniem roszczeń przed sądem

Podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane, ma prawo do odliczenia VAT z faktury za usługę prawną związaną z dochodzeniem roszczenia na drodze sądowej o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Bez znaczenia jest, że przyznane przez sąd odszkodowanie nie jest czynnością opodatkowaną. Związek wydatku z czynnościami opodatkowanymi może bowiem mieć charakter pośredni.

(wyrok WSA w Krakowie z 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 459/13 - orzeczenie prawomocne)

» czytaj więcej

czytaj także:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60